Stavebný prieskum a posudky

Našim klientom pomáhame efektívnejšie využívať ich portfólio nehnuteľností, minimalizovať riziká, zhodnocovať a rozširovať využitie ich majetku a zabezpečiť súlad s najnovšími právnymi predpismi.

V čase znižovania rozpočtov, skracovania lehôt a komplexných požiadaviek zabezpečuje škála našich služieb krátkodobé aj dlhodobé prínosy.

Nezávislé odborné posudky

Pre klientov vypracujeme posudky na všetky typy pozemkov a nehnuteľností, a to bez ohľadu na ich veľkosť, rozsah alebo polohu. Naše proaktívne poradenstvo poskytované znalcami akreditovanými organizáciou RICS vám poskytuje záruku presných a konzistentných údajov.

Národná sieť našich pobočiek umožňuje pokrytie vhodné pre veľké portfóliá a to aj vďaka znalosti miestnych podmienok a rýchlej odozve. Ak predávate obchodný majetok, môžeme vám pomôcť rýchlo posúdiť veľkosť vašej nehnuteľnosti a zamedziť tak akémukoľvek omeškaniu.

Na základe nášho poradenstva môžu klienti robiť informované investičné rozhodnutia pri zvážení rizík a nákladov predtým, než sa zaviažu k nákupu alebo k akýmkoľvek podmienkam nájomnej zmluvy.

A keďže konáme nezávisle, môžete to využiť pri dohodách a vyjednávaní s tretími stranami.

Inteligentný zber údajov

Pomocou laserovej a mobilnej technológie meriame a exportujeme posudzované údaje do formátu podľa vášho výberu, aby ste mali k dispozícii kompletný kontrolný záznam a mohli tak okamžite tieto informácie použiť.

Prostredníctvom aktuálnych záznamov vám pomôžeme vytvoriť a udržiavať komplexný plán riadenia aktív na zabezpečenie optimálnej efektívnosti prevádzky vášho majetkového portfólia.

Služby šité na mieru

Poskytujeme širokú škálu služieb prispôsobených vašim špecifickým požiadavkám. Patria sem:

Správa majetku:

 • stavebné posudky a posudky pri obstarávaní,
 • služby pre prenajímateľov a nájomníkov týkajúce sa posudzovania opotrebovanosti nehnuteľnosti,
 • služby týkajúce sa spoločných múrov na rozhraní majetku,
 • služby týkajúce sa plánovanej údržby,
 • plánovanie údržby počas životného cyklu,
 • posudky hodnotiace aspekty budovy z hľadiska ochrany zdravia,
 • priestorové plánovanie a využitie.

Stavebné služby:

 • konštrukčné služby pod jednou strechou týkajúce sa renovácie, rozšírenia a modifikácie,
 • súlad s právnymi predpismi,
 • monitorovanie výstavby,
 • odborná analýza stavebných nedostatkov.

Posudky pozemkov a majetku:

 • topografické posudky pozemkov,
 • služby v oblasti územného merania,
 • merané stavebné posudky.

Projektové plánovanie:

 • informačné modelovanie budovy (BIM),
 • poradenstvo týkajúce sa vládneho rámca tzv. mäkkého pristátia (GSL).

Prípadové štúdie 

Crossrail

V rokoch 2010 až 2014 sme posúdili viac ako 4 000 nehnuteľností, pričom použitím mobilnej technológie sme znížili čas potrebný na vykonanie prác o 70 %, náklady o 30 % a dosiahli sme zvýšenie konzistentnosti a kvality správ na 100 %.

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (The Home Office)

V rámci rozsiahleho programu priestorového plánovania pre Pohraničnú agentúru Spojeného kráľovstva sme dosiahli 30 % zvýšenie kapacity budovy, splnenie a prekročenie cieľov GPU vo výške 8m2 na jedného zamestnanca na plný úväzok, vyriešili sme využitie  a navrhli nové efektívne priestorové usporiadanie.

Divadlo Nottingham Playhouse

Prostredníctvom inovatívnych konštrukčných riešení renovácie tejto pamiatkovo chránenej budovy zaradenej do ochrannej triedy II* sme dosiahli 34 % zníženie spotreby energie a zvýšenie kapacity hľadiska o 10 %. Týmto prínosom bola udelená cena RICS.

Zaujíma nás Váš názor
Phil Southgate

Phil Southgate
Director